Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
2 octobre 2011 7 02 /10 /octobre /2011 20:11

 

 

‘’Win yebγan ad yidir, yemmet’’

Par

Ass n lḥedd 25 di cutember 2011 i yemḍel umeγnas n tmaziγt Nur Uld Σmara di taddart-is. Aṭas i d-yerzan γer Koukou, taddart anida ilul, i wakken ad as-beqqin slam i tikelt taneggarut. Usan-d si yal tama : si Bgayet, si Tubiret, si Lezzayer tamanaγt akked temnaḍin-nniḍen. Usan-d icennayen am Zedek Mouloud, Hacene Ahres d Naar, rzan-d yimdanen n tsertit d yidles am Abdenour Abdeslam d wiyaḍ, ḥeḍren yimeddukal-is n Berbère TV, meεna wid i d-yusan s ṭṭaqa d wid ukkud yecrek azaglu deg uselmed n tmaziγt : iselmaden-nni n 1995. D nutni i yemmugren tafekka-s mi d-tewweḍ γer Lezzayer, d nutni i ibedden s yiseγ γer tama n twacult-is ass-nni n temḍelt. Bedden s yiseγ acku xas ḥezznen ass-nni, ferḥen imi i snen yiwen urgaz am wa. Dγa γef wanect-a nnan-d kra n yimeddukal-is :
Abdenour Abdeslam : mačči kan yuklal anect-a, yettalas-aγ-t. Amennuγ-is yettkemmil…
Lasheb Ramdane : lmut-is tḥuza-yi aṭas, ur nebni ara fell-as. Nur d argaz, d tudert, d asirem…
D. Fahem : sneγ-t kan s ttawil-agi n Facebook, yezga yettweṣṣi-yi-d γef tmaziγt, yettarra-yi-d asirem di ddunit yal mi ara tuqelqeγ. Iγaḍ-yi aṭas aṭas…
H. M : nekk ur sliγ ara yehlek. Yenser-aγ kan akka. Acu kan, ass-a ẓran medden d acu-t urgaz-agi. Ihi, akken i as-yenna winna :’’win yebγan ad yidir, yemmet.’’
Akka i aγ-d-nnan yimeddukal-is, akka i ttxemmimen wid i d-yusan γer din. Nekni, mi nwala imdanen iḥedren din, nesteqsa iman-nneγ, ‘’Ma d tafsut i d-yuγalen, mi akka i d-yuγal Nur si lγerba ?’’ Lemmer ad iwali kra deg-sen yezmer ahat ad as-yini :’’mebla Rebbi dγa ma mmuteγ !!!’’

Hocine. M

Tizi-ouzou : Tasuqilt deg wexxam n yidles

Par

Ddurt-agi yezrin,Asqamu unnig n timmuzγa, sudsen-d yiwet n temlilit taγelnawt n tsuqelt n wedlis azzayri yurran s tutlayt n tefransist γer tmaziγt d taεrabt deg wexxam n yedles n Lmulud At Mεemmar n temdint n Tizi-Wezzu s teγzi n ssin n wussan, ass n 28 d 29 ctember 2011. Tulya n temlilit-agi s wudem unṣib, yefkka-t-id uεeggal amenzu n lwilaya n Tizi-Wezzu, Mass Bouazghi Abdelkader.
Tazwara n temlilit, awal yuγal i Mass Youcef Merrahi, anda i d-yemeslay γef yeswi n temlilit sumata, d wayen i iwulmen ad t-xedmen sya γer zdat.. Amaray amatan n HCA, yemeslay-d γef leqdic i txeddem tesqamut-is akken tutlayt tamaziγt ad tettwjared di tgemmi n yidles Azzayri. Dγa yefka-d amedya γef temliliyin i ixeddem deg temnaḍin yemgaraden n tmurt n Lzzayer. Yenna : " azal n 20 γer 30 n temliliyin i icuban timlilit-a i d-yessudus uqeqamu unnig n timmuzγa, yal aseggas, amedya n temliliyin n Ouargla, Ain Temouchent d Jijel". Yrna uenna-d : " Iswi n leqdic-nneγ, akken a d-nessiweḍ tiγri n tmaziγt deg lwilaya γer tayeḍ, i wesnarni n yidles Azzayri, xarṣum tira, di 03 n yidisan, tamaziγt, taεrabt d tefransist". Syen, iεeggalen yellan din, snemren merra γef leqdic n wesqamu unnig n timmuzγa d umennuγ-is i lfayda n tmaziγt.
Labeεda tuttriwin-agi merra, awal yuγal i Mass Bouazghi Abdelkader lwali n Tizi-Wezzu, i yeldin timlilit-agi s wudem unṣib, syen yesenmer γef leqdic i d-yettheqqi wesqamu unnig n timmuzγa amedya n temlilit-agi, syen yemeslay-d γef wazal tesεa tsuqqelt deg yedles d tgemmi, γef waya yenna « timlilit-agi terra-d i teγri n umezruy i wesnarni n tsekla Tazzayrit, d tmucuha akk d tmedyazt», syen yenna dakken tasuqqelt tbennu taγarma, ilaq i yimazzagen (specialistes) ara-iqedcen deg weḥric-agi i wesnarni n yedles Azzayri. Ahil n temlilit d amarkanti, azal n 15 n yimzziknen s isental yemgaraden. Imzziknen-agi d iselmaden akk d yimnuda isdawiyen deg temnaḍin yemgaraden n tmurt n Lzzayer.

Islam Bessaci

Asali seg Montréal

Fellagɣef wemnar n tarazin tigraɣlanin n sinima

Par

Muḥammed Fellag, asaru aneggaru deg yettakki d asebgar (acteur) amenzay, s yisem Monsieur Lazhar n umsufeγ akikibi Philippe Falardeau, yewwi amakan amenzu di Tafaska tagraγlant n usaru n Toronto, tis 36, yessullin leqdic-ines azal n ddurt-aya, telha-d deg ufran n isura i temzizlin n yuskaren (Oscars).
Tafaska-ya mzazlen deg-s 268 isura iγuzfanen d 68 isura iwezlanen d-ikkan si 59 tmura. Asaru-ya leḥsab imfernen (critique) di sinima n Canada yezmer ad ittekki di yal tifaskiwin tigraγlanin timuqranin am tid n Cannes neγ Venise.
Ma si tama n umsufeγ-ines Falardeau, yerran tajmilt i Fellag, yenna «usaru-ya nnig tmacahutt i-d-yettawi γas telha amer mačči d Fellag akked staff atikiniki, ur yettaγ ara aḥric amezwaru».
Akka Fellag s Monsieur Lazhar, yedda asurif ar zdat, degmi i yettwasen deg umezgun akk d tira n sin wungalen s tefransist. Falardeau yqesden ad yessali asaru-ynes i yellan d tamezgunt tura, daγ i turar Evelyne de la Chenelière γef timiniget d wazal-is, yemlal di Paris d waṭas n isebgaren n Tamazγa, γas d wid ifazen maca yiwen ur s-yeččur tiṭ sen ad yemlil Fellag. Falardeau timlilit-nsen γas ur d-yenna ara acḥal teqqim, γur-s dayen yessuli usaru.
Monsieur Lazhar, iḥekkud tamasalt n yiwen wergaz yrewlen melba lekwaγeḍ si Tmazγa ar Montréal (Québec) di Kanada deg isseggasen n 90, send ad tiḥris taswiɛt am tura. Yekcem ad isγer deg uγerbaz amenzu imi yuγal deg ugdi n yiwet n tselmadt yenγan iman-is daxel n uγerbaz. Degmi ulac win neγ tin yeṭṭfen amkan-is, lakul yuγal d asgen asemmaḍ ama ar warrac d iselmaden ama ar ixxeddamen n iḍen. Lazhar yeqbel armi kra wussan arrac-is rran-t am babatsen armi kra wehmen kra usmen. Iffeγ wawal fell-as bdan ineżman-is akk d imḍebren n timinegt…
Falardeau yenna « Monsieur Lazhar yenza ar Lalman, Swis, Spanyul. Daγen 13 n tmura gara-sen-t Fransa, i wumi yehwa usaru-ya. Nek tanuzi-ynes ar Fransa d targit, imi asebgar-is d Azzayri, gar Fransa d Lzayer asaγ-nsent lqay, daγen asaru-ynu yettmeslay-d ugar γef lemḥiba n tmeslayt tafransist, maca γas ur ihewwa ara i kra, tafransist n uzzayri tufrar aṭas γef tin n Ikibikiyen »
Akka Fellag atan f umnar n tarrazin tigraγlanin, γas mačči si tmurt-is i-d-kkan-t maca ad rren-t azal igerzen i warraw-is di

timinegt. D Lzayer ula d nutni.

Nasser Uderγal M.
asalisegmontreal@hotmail.ca

Partager cet article

Repost 0
Published by iflisen - dans Tamazight tatrart
commenter cet article

commentaires

Présentation

  • : La confédération des Iflisen Umellil
  • : Un des objectifs est de reconstituer la grande confédération qui regroupait les 14 aarchs des Iflisen Umellil avant la colonisation française. Le but est de rétablir les liens interrompus et de promouvoir la solidarité inter-arche. Nous visons également à consolider les liens entre la diaspora et leur région d'origine. Réecrire l'histoire des Iflisen et préserver leur patrimoine matériel et immatériel .
  • Contact

Recherche

Liens