Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
2 janvier 2012 1 02 /01 /janvier /2012 00:12

DDK

 

Amur-nneɣ d asayes !

Tasa-w...

Par

 

 

 

 

Deg yitran icebbḥen iḍ aneggaru n useggas iɛeddan, ssikidaɣ rennuɣ almi i y-iban yiwen gar-asen d amxalef, icɛel, tuɣ tafat-is akken ilaq, yufrar-d am acemma, am zun akken iḥaz iman-is, yessikid deg wayen akken yebɣa deg tmurt tasusamt . Tamurt tsusem kan tettraju melmi ara yemlil wass d yiḍ, ad myeɛqalen akken i ddukulen, lamer ur yelli wa ur yettili wa nniḍen. Deg ubeḥri-nni aḥlawan, xas semmeḍ ciṭuḥ, ttemsawalen wulawen s uẓar, s uḥemmel, s uḥaruq yekkan gar wa d wihin, s rrezg i d-yezmumgen i ta d tihin, s sseɛd yesfilliten ad yefti deg wass ur necbi wid iɛeddan, ttemsawalent tsiswa n tid i wumi teqqed tasa ɣef wid tečča lɣerba n tmura, tisiswa n tyemmatin ur nerwi arraw-nnsent, rekben tiflukin yettawin ur d-ttarrant, tisiswa igujilen yettnuɣnin yal imi ara d-teḥder teswiɛt deg-i txellu tmurt i ten-yexlan, win ur njerreb tasa ad yens anida tensa ! Imeṭṭi n tasa d aḥninan, akken yettili d imeṭṭi n leḥzen i yettili d imeṭṭi n lferḥ d wayen yelhan. Tiwwura n useggas d asfillet i lxir, d asibnen n wussan, d asayes n wayen yelhan, i medden akken ma llan, akken i s-tenna Nna Terkiyya n Yillulen :
A tin i d-yesferḥen tasa-w
Rebbi ad kem-id-yessefreḥ
Taxriṭ-im ad tennerni
Ad am-yeg am wudem n ṣṣbeḥ
Ṭṭlam ur kem-id-yettwali
Ul-im dima ad yennecraḥ

Ad ken-yeg Rebbi am wudem n ṣṣbeḥ…
Zira

 

-------------------------------------------------------

 

2010-2011 : Yurew-d usirem leɣṛur

Par

 

 

 

Am wakken i yebda i ifuk useggas n 2011. Yebda s cwal yekfa s cwal. Di Yennayer ( ixef n useggas yezrin) ḍrant-d tmesbeniyin deg wacḥal n temnaḍin di tmurt( di Wehran ; di Mestɣanim, Ɛennaba, Leẓẓayer tamanaɣt….) tufɣa n yilmeẓyen ɣer yiberdan ddant-d di lǧerra n tegrawla i ilulen di tumurt n Tunes. Ikabaren gren-d tiɣri ɣer ubeddel akked d uɣḍal n udabu yellan akka tura. Di lehwel n yimiren aṭas n yimawlan n tsertit i d- yemmektan belli yezmer ad yili lmentaq . s wul yeččuren d asirem i nwala tuɣalin ɣer unnar n tiḍunsa ( militantisme) n waṭas n yimeɣnasen yecban Jamel Zenati, d waṭas nniḍen akken ad d-fken afud i leqdic n Ɛli Yeḥya Ɛebdennur. Di dderz n tikli yemmeslay-d uneɣmas Ɛebd El Krim Jeɛad , Mehri, Ait Ahmed d waṭas nniḍen seg wid tecɣeb tsertit. Maca, awalen yeddem-iten waḍu ma d aseklu n leɣṛur ur yenquqel ara. Ineḥbusen n lxedma , tijmuyaɛ n yinelmaden ur ṣsawḍent ara ad huzzent adabu ɣef teɛrict-is. Si Lǧih-as, adabu yessen tikli i ugud. Tella tedrimt ,yella uɛekkaz ! Leḥkem ur icuḥ ɣef tiryalin- ines ; yuɣal d asmiri kan. I yilmeẓyen iga-d tirga s demma n l’ANSEJ, CNAC . Seg yimir, yal wa yettraǧu ad t-id- tṣaḥ nnuba akken ad yuɣal s tkebbanit-ines. Ayen ala , yal wa yezmer ad yuɣal d amɛellem , s tkerrust-is, s yixeddamen-is, takebbanit ines.. wicqa ma yal ayen ad yili s ṭlaba iwumi ur yezmir. S tiḥerci akked usgusfu, leḥkem yuɣ-d talwit i kra n wuguren.. meɛna ɣer melmi ? D ti i tiduba ( solutions) ɣer wuɣur senden wid yeṭṭfen imaren tiḍtas( décisions) di tmurt-nneɣ.
Akkin di tmura i d-aɣ iqerben, yella-d uɣḍal n wacḥal d asnaraf ( dictateur) am Ben Ɛeli di Tunes, Qadafi di Libya, Mubarek di Maṣer, di lawan anda ussan n Bacer El Asad teddun ɣer taggara-nsen. Di tmurt –nneɣ, asnerni n lexlas n yixeddamen ur yelli kra yellan ara ibeddlen deg temeddurt n yimezdeɣ n tmurt , imi azal n temɛict d ayen iwumi ur ṣsawḍen ad t-qeḍɛen, tuget n yibermaniyen( citoyens). Terkel lmiziriya deg wakal, tecbek, tefka iẓuran. Ɣer tama n utaram ( ouest) tamaziɣt tuɣal d tutlayt tunṣibt di tmurt n Lmerruk, di tunes akked libya imaziɣen n din bdan kkaten s ugerz akken ad d-nulfun, da, di tmurt-neɣ, tamsalt teqqim teglugel… tuɣal d tadla n wid yeskeɛriren s yidles. Ɣer wass-a n wussan ulac aɣmis s teqbaylit( neɣ s tmaziɣt) xas akken tennulfa-d rradyu n tizi wezzu, meɛna aya d tiqit ur nezmir ad tessew aɛerqub.
Deg uḥric n yidles, mazal ur d- neffiɣ ara deg ubaxix, imi ɣer tura idles n teqbaylit yesmirjiḥ ger lebɣi n widen yeṭṭfen zmam n tisudest. Akken ad yili yiwen n leqdic deg ugni agi( ama d tira d amezgun, d ccna, d sinima…) laqen wagguren n uḥellel di ṣsellaḥ n lbiruwat amer ad ldin tiwwura zdat imawlan n yidles. Tamurt n leqbayel yeḥwajen tuget n tzeɣwa n yidles tettweḥarrem deg wannect-a, xas ulamma axxam n umezgun Kateb Yasin yedli tiwwura-s, meɛni acu d- texdem yiwet n tqaɛet akken ad teḥyu tirebbuyaɛ n umezgun i d- yufan iman-nsent mebɣir lɛec ? Fiḥel ma neskeɛrer s wayen umu ssawalen « tafaska n usaru amaziɣ » imi di tilawt si 1962 ɣer wass-a, bexlaf rebɛa n yisura, ur yelli wayen i d- yennulfan deg uḥric-agi. Tuget n leqdic mazal yeqqen ɣer tiddukliwin tidelsanin i ixeddmen akken ufant mačči akken bɣant. Deg wannect-a, ahat nezmer ad nemmeslay ɣef tifaskiwin n tmedyazt i d- ssewjadent yal aseggas tidukla n udrar n fad, itri n Uqbu akked tidukla Yusef Uqasi i as- yerran tajmilt meqren i umedyaz Lunis Ait Menguellet. Xas akka neẓda s taḍut n tebrek aseggas –agi yefnan , ur ifuk d agujil maḍi, imi tarbeɛt n « Les Abranis » wwin amaynut iɣ-ireṣsan ɣef wudem n ccna i nḥemmel s lmend n C.D- nsen aneggaru « lerwayeḥ » .
2011 ? D aseggas yebdan s usirem akken ad yili umaynut , yekfan s usḥissef imi ziɣ kulci yebna ɣef leɣṛur !

Ait Slimane hamid

Partager cet article

Repost 0
Published by iflisen - dans Tamazight tatrart
commenter cet article

commentaires

Présentation

  • : La confédération des Iflisen Umellil
  • : Un des objectifs est de reconstituer la grande confédération qui regroupait les 14 aarchs des Iflisen Umellil avant la colonisation française. Le but est de rétablir les liens interrompus et de promouvoir la solidarité inter-arche. Nous visons également à consolider les liens entre la diaspora et leur région d'origine. Réecrire l'histoire des Iflisen et préserver leur patrimoine matériel et immatériel .
  • Contact

Recherche

Liens