Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
20 février 2012 1 20 /02 /février /2012 02:13

DDK

 

Tubiret : Tura tesɛa tasdawit !

Par

 

Taggara n yimalas yezrin, tekseb Tubiret s wudem unṣib tasdawit. Ɣas akken seg useggas n 2001 i tebda leqraya taɛlayant deg-s, maca ur tettuṣennef ara s yisem n tesdawit: timehla yellan deg-s d tid icudden ɣer tesdawit n Boumerdès. d ayen i d-yesdukklen ilmend n waya aṭas n yimḍebbren n twilayt gar-asen lwali Ali Bouguerra.Qef leḥsab n yimeslayen n yimḍebber amezwaru n tesdawit-a, M.Abadlia, “aya yusa-d s lxedma yeṣfan n yiɛeggalen n tesdawit Akli Mohand Oulhadj. Asnerni-agi d win ara yettekkin deg yisenfaren n unegmu i yessedduy ass-a yimḍebber amenzu n twilayt.
seg tama-s, Mass Ali Bouguerra ibeggen-d lferḥ-is deg uqeddim i texdem tesdawit n tubiret, maca yenna-d dakken mazal aṭas n lxedma i aɣ-yettrajun. ɣef waya, iwakken ad nessiweḍ ɣer lebɣi-nneɣ, 45 n yihikṭaren i d-nessewjed i lebni n ara yawin 9000 n yimukan n leqraya, snat n tnezduɣin d usnerni n lḥirfat. akken kan i tekfa tmeɣra-agi, yella-d yiwen n lufaq gar tesdawit d l’OPGI i lebni n 100 n tnezduɣin i yiselmaden n tesdawit-a s ṣṣenf “LSP”. Am wakken daɣ i d-tella tikci n warrazen i kra n yiselmaden.

 

 

 

 

Skud llan yirgazen

Par

 

Iqqers-d yigenni ɣef tmurt, ɣlin-d yideflawen d izumal. Maca tikkelt-a, cbaḥa n uɣebbar amelal tewwi cbiha n lekfen. Yezdew lxuf, aṣemmiḍ, lweḥc akked wurrif ɣef yiɣerban n leḥwari yeqlen d tadla i tegrest ur necbi tiyaḍ. Ɣef tudrin, teqfel fell-asent ticerket, imezdaɣ ufan iman-nsen weqɛen deg yir tallit. Sebba n waya ? D astehzi ( yekkan akkin i lmuḥal) n wid teɛna tamsalt n uḥareb ɣef laman n yimdanen si tama, akked yir udem n tmeddurt ttidiren imesdurar yettun leɛwayed n zik, imi rran lɛewl di temɛict –nsen ɣer wallalen imaynuten ( trisiti, lgaz, aman n tsebbalt…) di tmurt yesseftin atrar akked « wac ɛendi fih » ! Deg imir yufa uhdum abrid yebrareḥ, yenna i medden mreḥba s yis-si !
Tudrin –nneɣ, deg tuget n yimdanen ttun tasudest n tmeddurt i d aɣ-d- ǧǧan lejdud ufan iman-nsen mebɣir amḥaddi imi, ufrinen( les élus) ɣer tɣiwanin, xas akken srabes n tignawt fkan-d ulɣu n lḥers di lawan, werǧin llan-as di lmendad imi qlil-it tɣiwanin i d- yesbedden agraw n cedda( cellule de crise) akken ad qazmen taswiɛt. Si ljiha nniḍen , tidukliwin iqedcen deg unnar, amur ameqran n yiɛeggalen-nsent, jlan neɣ lhan deg usbeddi n yikabaren ara ikecmen tifranin ara d- yilin deg waggur n Maggu i d-iteddun. Deg wannect-a, ḍefren aneɣlaf n daxel i d- yettaznen imazanen i uttiki deg tefranin -agi ɣer tilufun amteddu n medden deg lawan deg tugett deg-sen dermen ddew teẓayt n udfel isebken adif deg yiɣsen-nsen. Maca aya ur yeswhem ara di tmurt deg ula d berziden id yemeslayen srid di la télévision i yibermaniyen ( citoyen) ur d yenni ula d awal ɣef cedda iḥuzen tudrin akked lɛrac di tmurt-nneɣ.
Ayen i d-yesmenɛen taswiɛt d tasiwin n yergazen akked d lxalat ur n cuḥ s lemɛawna akken ad snefsusin cwit n teɛkemt ɣef wid meḍruren. Wa s wallalen yeṣɛa akken ad llin iberden wa d tagula akken ad qewten imeɣben tḥuza taluft. Adfel i d-yewten ɣef tmurt( xas ma yeglad s tixaṣarin) yesneɛted yiwet n tamsirt : mebɣir taddukli n yiɣalen, mebɣir tuɣalin ɣer lsas i d-ǧǧen lejdud , teswiɛt mazal aɣ tekelax, imi ass-a iban belli allalen n dewla xas me leḥqend werǧin ṣsawḍen di lawan. Am akken qqaren s trumit : « i kra n tɣawsiwin tikwal lhem yelha » ! Dɣa nekni me nelmed tamisrt –a , nezmer ad nnini ayen drent tudrin-nneɣ yelha-yanneɣ amer yiwwas werǧin aɣ yeseɛreq lewhi umaynut.

 

 

 

Tiseḍsa n wedfel

Par

 

 

Akken i t-ncedha i nennecham seg-s makka tḍul tirz-as fell-aɣ, iɛeṭṭel almi messus, zik irezzu-d fell-aɣ am inebgi-nni n yiwen wass, d afessas, nessedmaɛ yis-s tamuɣli, neqqar-as nwala-t xersum yiwen wass, tikelt-a nerja-t ad iruḥ, yewwet nneḥ amzun akken yettu belli d inebgi i yella, yuɣal d amessas am waman-nni i d-itekken ddaw ṭṭjur n uṣefṣaf, tissit ad ten-tesweḍ, fad ur itekkes, i terriḍ ar daxel ay ul! Wissen ilemẓi-nni n Micli i tečča Tizi n wedfel ma ad naru isem-is s wedfel am wakken nura isem imeɣrasen n tefsut taberkant s idammen? Wissen tazeqqa-nni nnsen n waddal ma ad as-nales lebni, ad twennaɣ, ur tettrab deg yiwen wass? Wissen arrac n C.E.M. n Ugusim deg Yillulen n Umalu ma ad ten-id-tqabel Tizi n umenṭar si llakul ɣer wayeḍ makka irab llakul-nnsen? Ma tella kra n leqraya is en-d-yeqqimen? Wissen arrac n llakul ma yella kra ara d-ṭṭfen makka ara uɣalen ɣer leqraya, yak dayen ttun aqrab-nni yerẓan tuyat-nnsen xas ulamma beddlen-t s tbutayin n lgaz d tcekkarin n wewren? Ttun kullec, mmektan-d tiyita d turart s tkurin, mmektan-d taduyt n txeftin i yefrax terẓa Tizi n wedfel, mmektan-d aseḥmu s yirrij n tmes, tafat n tcemmaɛt i win i d-tṣaḥ, rriḥa n lgaz imi ara yessew turin, mmektan-d tuga, tafunast n igujilen i rehnen tenza. Tizi n wedfel,” rrwaḥ truḥ, yyaw meqqar ad necḍaḥ” akken i tt-xedmen imezdaɣ n taddart n At Waɛban, tečča-ten Tizi, kkren xedmen tiwizi, wwin-d ak ayen i ten-ixuṣṣen, kksen-as adfel i bracma, rran-tt i ccna d ccḍaḥ, yak rrwaḥ truḥ a Zeddek Mulud, anef-asen meqqar ad ceḍḥen! I umeznaz-nni n uyefki ,deg Yillulen, yerran iman-is yeḥrec, yenwa deg yiwen wass ad yerbeḥ ma ismed-d adrim a teḥraymit, ma yezzenz tacekkart n uyefki s 30da neɣ s 35da, neɣ wid-nni yezzenzen lbaṭaṭa s 75da, d tidet tuɛar temɛict di Lezzayer tamannaɣt, dinna iban, xeddmen tettali ṭṭlaba, i wedrar, ɛni akka kan ara tdum? Akka kan ara tettemlil lqaɛa d igenni? Tizi ad tɛeddi, attaya tayeḍ yugaren tagi, awi-d ukan ad as-naf ixef-is, ma nellez, ma necɛef, ass-nni ad d-tezzi ssaɛa, mulac “ur yeɛqil ḥedd axṣim-is”, gar-aneɣ kan ara tettezzi, yis-naɣ kan ara trab akken tt-nbennu, wa ad tt-yadi, wayeḍ ad tt-iqareɛ ma yella wacu ara teṭṭef tqellaɛt-nni. Kul tikelt win ara ɣ-yerzen. Tizi n wedfel am tefsut tamellalt, tira-s s rruḥ, s tikti, s yiles, s tsusmi, s tilla, s tnekra, s facebook. Tir-as ad d-tini kra, s imesdurar n Tizi n wass-a.

Partager cet article

Repost 0
Published by iflisen - dans Kabylie
commenter cet article

commentaires

Présentation

  • : La confédération des Iflisen Umellil
  • : Un des objectifs est de reconstituer la grande confédération qui regroupait les 14 aarchs des Iflisen Umellil avant la colonisation française. Le but est de rétablir les liens interrompus et de promouvoir la solidarité inter-arche. Nous visons également à consolider les liens entre la diaspora et leur région d'origine. Réecrire l'histoire des Iflisen et préserver leur patrimoine matériel et immatériel .
  • Contact

Recherche

Liens