Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
15 avril 2012 7 15 /04 /avril /2012 21:46

DDK

 

Yal agdud di ddunit ( am zik am tura) yeḥwaj aktay, acku d aktay-nni i yettaren aẓar ɣer tara! Ur yezmir ara ugdud ad yenfel i txidas n umezruy, neɣ ad yesemneɛ ixef-ines si tmedwa n tatut ma yella ur yezdi ara zdat n yigli, yettqazamen tamuɣli, nnican ara t-id-yesmektin acu yella neɣ amek yella. Aya d abudiyen(bases) ilaqen i lebni n timadit n yal aɣref, acku am akken it-id-yenna Winston Churchil “ agdud yezzin aɛrur i yiḍeli-ines, du leqrar ad as-yalles”. Ɣef anect-a ( mebɣir cekk) ttuɣalent tadyanin yedder ugdud d- izamulen n tnekwit-nsen( identité) , ttewqamen-asen-t afugel akken s cfawat, yal yiwen ad yezzi s tmuɣli ɣef ayen ddren imezwura, akken ula d nitni ( nnuba-sen) ad ǧǧen kra ( isufer yesidiren cetla) i yinegura. Yal mi ara d-yezzi umuli n tadyant yeqlen d limaṛa deg ubrid yuɣ ugdud , ttezint tidmiwin ɣer inumak-ines, sefruyen imazanen i d- tnawel i tsutiwin i d-iḍefren. Tidyanin-agi cbant imraren i icudden ass-a ɣer yiḍeli, am akken llan-t diɣ d irebi i wayen ara d-yenulfun neɣ ad d-illalen seg uɛebbuḍ n yimal.
Aktay yettara lehwi n yemdanen ɣer icqiriwen ddren igduden iten-id-yemugren deg ubrid n tgemi-nsen. Yal tikkelt deg aɣref yufa tibuda( solutions) s wacu ara yenfal nnig lewɛer i d-sersen isaggasen zdat-s, akken ad yeg asurif metwal aɣbalu n liser akked d timunent, yettuɣal wass-nni d lemri n umenuɣ deg yekcem akken cetla-s ad tezdi s lqed, imi akken it –id yenna Gaston Bouthoul: “ taɣerma d imenɣi mgal tugdi”.

 

 

Tafsut n Imaziɣen tella ula d netta-t d yiwen uktay yesɛen azal meqqer ɣer Leqbayal d Imaziɣen s umata. Ɛecrin di Yibrir yekcem ixef n Imaziɣen, yuɣal d tanfust izedɣen deg taglimt yesburen timadit. Tidyanin n 20 di Yibrir huzent arrac d telmeẓyin yedren tallit-nnideg akken ḥulfan s umenuɣ-nsen ara ldint tiwwura n yimal ɣef umezruy. D imenɣi nsen arad yerran aserhu i waɣref amer ɣer zdat as yegg tawenza nniḍen i yidles-ines yettwaɣaben d lesnin yakken( am akken it yenna Matoub: “ad yeff anda yedda later-ines) . Tafsut n tmanyin seg yimir tuɣal d azamul n tnekra n ugdud mgal lbaṭel akked unḥiyaf d tmuḥaqranit. I tikelt tamenzut idles Amaziɣ yezwi takka i ɣumen udem-iens, yewwet s-ugerz akken ad yezdi uɣedu ines yeknan ddew ideflawen n tatut.
Tafsut n tmanyin d tanekra n ugdud yuggin azaglu ɣef tayet id- as id ihegga udabu n yimir. Adabu isenden ɣef ukabar awḥid( yukren timunent n tmurt s ljehd n iserdas yellan di tillist n tunes si 1962 ɣer tura) akken as-yectiq( i wagdud) ad yinni awal. Adabu ireṣan iman-is ɣef teɛrict n leḥkem s utekki ɣef yiwen ukabar isebɣen timadit n tmurt, yerran nekwa n ugdud teqqen ɣer tansa n teɛrabt akked d tineslemt. Ɣer adabu yesrewten di tamda n leɣrur , yesmenyafen leḥkem n takriḍt ( s ljehd n iɣalen n iserdasen-is) teɛrabt d netta-t i d-tutlayt n tmurt, d lmuḥal ad -as tilli tayeḍ d tarbibt!
Aḍu n leɣrur, yezwin tamurt , iṣuḍed si 1962 asmi Benbela aselway amenzu n tigduda isuɣ s ljehd n taɣect-is: “tamurt-a d teɛrabt… d teɛrabt… d teɛrabt!”! Seg imir yir tamuɣli teḍfer idles Amaziɣ. Ɣer Boumedienne( iɣeḍlen Benbela) : “ ma riɣ tamaziɣt d tutlayt taɣelnawt n tmurt , amek ara msefhameɣ d tmura tiɛrabin ticqiqin?” Ɣer Chadli “tidet di laṣel d imaẓiɣen i nella, meɛna turra yerra-aɣ l’islam d aɛraben”. Ihi seg ass amenzu i lldint tiwwura zdat n lbaṭel i d-yeɣlin ɣef yidles Amaziɣ akked tutlayt-is.
Rran aɣabar ɣer yifer n laṣel, armi kra n umdan yeṭɣamen akken ad isuter tuɣalin ɣer tjadit n tmurt leqrar-is ad yettweɛzel, neɣ yettwerfaɛ, neɣ yettwenɣa. Asefru n Matoub Lounes ur yedrig tamselt: “ ma d wid-ak si zzman yukin/ ɣaben-ten lesnin/ ger rebɛa leḥyuḍ/ ass-a i d-ggren”! Di lǧera n tikti-agi ikamel Lounis Ait Menguellet yenna: “ bɣiɣ ad inniɣ/ ad yefsus wul-iw/ ur tesɛiḍ win nɣiɣ/ ugadeɣ tili-w”. lxuf di, lawan-nni, yezga yeguni tiɣemar, yenneḍ i leḥwari alarmi kra n win yugin kennu, yuɣal yecba imenfi neɣ amcum. Ferhat Imaziɣen Imula yesbegned ẓẓur( id yemigren imdanen) imiren di tizlit-isyettwasnen “ a nbed ɣef tizi n wass-a” deg ayeg yenna: “ a nbed ɣef tizi n wass-a/ akken a nemuqel/ amek ara yili uzekka/ yemugreɣ-id umenuɣ”. Si tamma nniḍen, di tizlit a yizumal ula d Yidir yerra lewhi n tidmi n medden ɣer tamsalt-agi deg imeslyen usefru i d-yeqqaren: “ ay izumal/ s leqyud d takmamin/ di yal tamurt/ gezmen-as awal/ mi d-nnan tiquranin”.
Isefra-agi d wiyiḍ begnend zmek i d-yesran ɣef imaɣrasen n yidles Amaziɣ akked tugdut deg isaggasen n 70 akked d 80. Maca am yal tikelt, tugdi itt-yettruẓun d imru, d asefru, d awal,d imusnawen. Ahat dayemi iduba itt-yebnan ɣef tanasreft( dictature) lhem-nsen d-at wawal, d imedyazen, d imyura. Ahat d anamek n wanect-a i- yeǧǧan Ali Ideflawen as yinni deg usefru: “ ǧget-aɣ abrid a nɛeddi/ iwumi ara –aɣ tagaddem?”.
Iduba isenden ɣef tagint(refus) n tiɣri n ugdud, tettun d akken d awal-nni i keblen, d imedyazen-nni rran d imeɣrasen d nutni ara yesiɣen ifeṭiwjen n tagrawla am akken it yenna Ben Moḥamed: “ a yizumal nesla-awen/ nesla mi wen-ggan snalsel/ times tuɣal d tiremt-nsen/ tiɣri tecḍed i yiles/ yekfa wawal/ raḥen idamen/ urif di ṛsas la ifetel). Ayen i d-yenna umedyaz yesufeɣ-it zzman ɣer ṣṣwab, imi d-isefra iqburen( iqdimen) i d-yejmaɛ umesnaw ( Mouloud Mammeri) deg adlis id yegren d acqirew i tmattent n yidles( poésie kabyle ancienne) , d netta i d-yessan i tnakra n Tizi-Wezzu am akken itt-yecna Frehat : “ tafsut n Tizi Wezzu/ u lufan-nneɣ ur negzi/ temla-aɣ amek ara neddu deg ubrid n tagrawliwin”.
Yendel uɣedu n lbaṭel, ttwaksen xemsa ɣef yimmi, agdud yendekwel deg akken ziɣ ka zrin isaggasen deg ifasen-is kan yedrem. Am akken itt-yurga umedyaz tejra n leḥlu yuɣal-itt-id umkan-is , yesekr-itt-id uẓar-is. Idles yufa araw-is, tutlayt tufa imawlen-is, seg assen tafsut tasawel i tafsut akken a tteṣiweḍ i ddunit meṛṛa tiɣri n wid yuggin tamettant tazulat( mort absurde).
Ul ma yal yenguga
Tḥus ṣṣuṛa
Tikli-nneɣ terwi leɛqul
Qqaren-as d acu-t waya
Ur fhimen ara
Anwa igli wuɣur nettmuqul
D taqbaylit i d-yeḥyan ass-a
Seg iẓuran tegma
A yitbir ffek-as azul

 

Ait Slimane Hamid

Partager cet article

Repost 0
Published by iflisen - dans Tamazight tatrart
commenter cet article

commentaires

Présentation

  • : La confédération des Iflisen Umellil
  • : Un des objectifs est de reconstituer la grande confédération qui regroupait les 14 aarchs des Iflisen Umellil avant la colonisation française. Le but est de rétablir les liens interrompus et de promouvoir la solidarité inter-arche. Nous visons également à consolider les liens entre la diaspora et leur région d'origine. Réecrire l'histoire des Iflisen et préserver leur patrimoine matériel et immatériel .
  • Contact

Recherche

Liens