Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
26 décembre 2011 1 26 /12 /décembre /2011 00:27
DDK
 
 
 

Amur-nneɣ d asayes !

Azeɣbub n usirem..

Par
 
Kra n wussan kan ad nemdel tiwuura n wayen akken i ɣ-yeǧǧan xas yeǧǧa-d deg-naɣ kra, ad iruḥ useggas, ad ilal gma-s, snin am useqlad n tezwal i d-ntekkes di tmurt, yal imi ara d-yeḥder lawan-is. Ḥemmleɣ iḍ-nni aneggaru n useggas, wissen ma medden ak am nek i ttmuqulen ɣur-s neɣ yal wa d tamuɣli-s? Iḍ-nni a nessiɣ tiftilin s rriḥa n lfal amerbuḥ, d asfillet i lxir d wayen yelhan, ad d-yedlu fell-aɣ xas akken yettu-yaɣ d iseggasen-aya tura. Nesni aseggas am twizet ɣlayen nteffer di tekwat n lbaḍna, lbaḍna deg-s ay tella…….Nurja i yurja ufellaḥ, hubben-d leryaḥ, yefra lḥebb ɣef walim. A tiṭ-iw ffel akin i tizi, ssiked deg waziwen, tilin llan, lɣella ulac! Aṭas i yuraren yid-naɣ, yis-naɣ s tseqqaḍ, ta yečča-tt, ta yessečč-aɣ-tt. Nwala mebɛid ifeṭṭiwjen n tmes yuɣen s tegrawliwin, di yal tama, nekni tuɣ deg-naɣ, newwa, nerɣa, rɣan yelmeẓyen, sseḥman wiyiḍ! Nwala tiferyin ssemsaden yemcumen, zellunt deg wamur-nneɣ d nekni nettwali, urgan tafsut n tuɣalin ɣer tissit n idammen, idammen n watmaten-nnsen i wumi rran takmamt i yimi neɣ aht rran-tt iman-nnsen seg wakken huban ccac amellal ttrusen tarusi n bessif. Nesla s teqbaylit terɛed di Tizi, terna-d ɣer weltma-s, ad cqirrwent at wadda d at ufella, ad ssidrent iseɣ, ma xḍant i zzerb n uɣanim! Nḥulfa s lxiḍ n useggad s uxatel mi yezzi i temgerṭ n ineɣmasen, i temgerṭ n tdukliwin, la itezzi fell-asen irennu alma yeffeɣ-iten rruḥ neɣ ad idiren am imurdusen ur nezmir i kra, azaylal yella, tudert ulac! Nwala adrim amek yerra medden d idim, iseqqed deg-sen irennu almi ddreɣlent wallen. Uqbel ad yemlal wass d yiḍ, uqbel a nemdel tawwurt a nelli tayeḍ, ad nbedd i tizi, a nessiked akin, ad nqabel amennuɣ i ɣ-yeggunin. Mazal ad d-nḥelli tilelli i yiles d yemru, ad nadi tamurt qbel timura n medden, ad nesres i teqbayliyin talaba tamellalt ur yettali wammus deg irebbi n Tizi, ad nbeddel imensi i Yennayer, ad nbeddel tikli, ad nleqqem amennuɣ s usekkud n tfeswin, lxir ar zdat, am ass-a d wussan. Mazal azeɣbub n usirem deg wayen i nruja aṭas, yal ass yesmaday amur, yettak nnuba i tudert s wecqirrew d usekkud deg wayen akken i ɣ-yettačaren tiṭ. Mazal tiwwura n lxir ad brirḥent, mazal ṣṣut ad as-d-slen wid yesɛuzzugen i tidet zeddigen am lekfen, mazal acewwiq deg wass n tuɣalin ɣer tmurt deg-i i d-nekker, acewwiq i Yidir i d-yessuysen amur di tmura n medden, taɣect-is tserreḥ s tamment n lḥerr, ad yidir yerna di tmurt-is imi Mazal lxir ar zat..Zira
  
  
 

Mohamed Arab Ait Kaci

“Yeččur usirem, mi ara...”

Par
 
a

 

Sebɛa n tulisin ɛnant tayri. Tayri d aḥulfu ur nelli d ṭaṭabaṭaṭa. Rnu, slid “Znezla”, tullisin keffunt s leḥzen. Acimi ihi “Ṭaṭabaṭaṭa”?
ilaq ad tezreḍ a gma belli tugti n tullisin-agi ttwarant ger mraw(10) d mraw semmus(15) iseggasen. Llant kra uriɣ azgen seg-sent meqbel mraw (10) iseggasen, azgen nniḍen kemmeleɣ uriɣ-t iseggasen-agi ineggura. U ṭaṭabaṭaṭa d aḥulfu-nni iḥulfa usaḍ(héros) n tullist I lehduṛ imeddukal-is ɣef tayri, yeqqar-as kan d ashetref i shetrifen, ziɣ netta i t-yettraǧun d yiwet n tedyant n tayri i t-yessawḍen (ɣas mači aṭas n wakud) ɣer tilisa n tiselbi d timuhbelt. Ma d leḥzen…Nek ɣur-i ur ḥzinent ara tmucuha-nni ugar n wayen ttidiren medden maṛṛa imi ḥkant-ed ɣef tudert amek tella u yal yiwet deg-sent tekfa s usirem d laman deg uzekka i d-iteddun. Ula d asufri tekfa s usirem di llufan i d-ilulen.

Neḥulfa yella umaynut i d-tewwiḍ (di tira ). Amzun akken tefɣeḍ i wabriḍ d-wwin wiyaḍ ?
Ur zmireɣ acu ara ad d-iniɣ ɣef yiman-iw neɣ ɣef tira-w. D kenwi s ineɣmasen aaked d lɣaci I ilaq ad d-inin tura. Nek lemmer ttafeɣ ad ilin xerṣum 100 warrac i wumi ara sḥemleɣ s tira-w tutlayt n tmaziɣt, imi nesɛa zher nekni yesɛan tutlayt yettwanṭaqen asmi tettwanṭaq tseryanit, tegrigit, tṛumanit,d tmaṣrit… U tutlayin-agi mmutent i maṛṛa, mazal-ed ḥala tamaziɣt teckenteḍ s kra isefra d cwiṭ idurar di tmacint i d-yewwin amdan ɣer lqarn-agi n lanternet d tilifun ufus. Ma yella neḥrec u ncemmeṛ I yiɣallen-nneɣ akken ma nella yark nezmer ad tt-nessiweḍ ɣer tisutwin i d-iteddun. Mulac Llah ɣaleb, akken qqaren imezwura…

Tira inek tcuba tira n zimu (di tezlatin), cwiṭ n teḍsa…?
Zimu d yiwen umeddakel ameqran d wumi cerkeɣ ula d tirga. Aṭas n tɣawsiwin d tektiwin i nemyemmal. Neddukel ugar n 15 aya, ahat d aya i d-yefɣen di tira-nneɣ. Daɣen ilaq ad ẓren warrac-nneɣ belli nesɛa yiwen uleɣluɣ am mass Zimu i d-yesnulfan s waṭas deg aṭas n yeḥricen n tẓuri, a ma di tira n tsekla, wala deg isefra neɣ di lmuziga. Ula d ṛṛadyu iǧǧa-d later-is am yiwen udinuzuṛ. U mazal-it d yiwen ara d-yefken aṭas I tmetti akked tmaziɣt seg igerujen yeffer wul-is.

Amek i d ak-d-tban, tura, tira s teqbaylit ? Amek i tt-tettwaliḍ ar zdat ?
Yeččur usirem mara waliɣ nesɛa: amar mezdad, meziane kezzar (nek ɣur-I, tira-ines d ayen izaden), aumar Ulamara, linda Kuddac,habib-allah mansuri, remdan abdenbi,kamal buɛmara, muḥend ait iɣil, brahim tazaɣart, salem zenia, akli kebaili, buɛlam rabia, Abdellah Hamane, slimane zamouche, ḥamid ubaɣa, awmar mufeq, ǧamal benɛuf d waṭas nniḍen ttuɣ akka tura. Ahat Mulud Mameri s yiman-is ur yurga yara ad ilin wanect-a n yemyura ara yettarun s tmaziɣt 20 iseggasen kan umbeɛd tamettant-is, ad fell-as yaɛfu Ṛebbi. U si tama nniḍen tura iɣerbazen n tmurt n leqbayel la d-ssufuɣen aṭas n warrac d tullas i yettweniɛen tira n teqbaylit. Anect-agi ḥala asirem i yellan deg-s, ɣas ma neẓra tudert tatrart yettazalen mači d tin ara ɣ-iṛeḥmen. Mebla ma ttuɣ atmaten-nneɣ n lmeṛṛuk akked Libya ixeddmen yiwen cɣel ameqran deg usnarni d wesnefli n tutlayt-nneɣ.

Yesteqsa-t Mouloudj.M

 

Awal ɣef tizrigin imi ahat din i yella lexsas akken ad tefti ugar tasekla taqbaylit.
Busaɛd At Barac (Boussad Berrichi): Tamsalt n tezrigin meqwret. Iseggasen iɛeddan, tizrigin d isufuɣen kra n wadlisen s teqbaylit mačči d tid yellan deg annar n tmaziɣt. Tagara-agi, lullented kra n tezrigin s teqbaylit d isufuɣen adlisen s-wudem amaynut. Deg ayen d ifɣen tagara -agi, aṭas imyura akked timyura d yufraren, anda tira-nsen tella-d akken ilaq, wwind amaynut ama di temsal i d-bedren neɣ i d-sqerdcen, arnu ɣer wayagi, tamuɣli- nsen ɣef tegnit n ddunit, ttin icban timuɣliwin n yemyura nniḍen di ddunit. Tella yiwent temsalt iɛekren asufeɣ n yadlisen ɣer kra tezrigin. Tamsalt n-wadrim tuɣal d aɣwbel ameqran. Ɣef akken neẓra, adlis mi d-iffeɣ, ilaq ad yaweḍ ɣer tendalsiyin iznuzuyen adlisen i-wakken ataɣen wid it-yebɣan, maca tizrigin ur zmirent ara ad ssiwdent adlisen ɣer tḥunna di yal tama n tmurt. Arnu ɣer tamsalt agi, abrid n tezrigin isɛan imusnawen deg usezreg ur ṭuqtent ara, degmi tikwal kra n wadlisen, tefɣend s wudem ur yelhi ara. Teqqimed temsalt n suma n wadlis, d aɣbel, imi imdanen ur zmiren ara i-leɣla.
I wakken adlis n taqbaylit ad-yaf iman-is, ilaq iberdan deg aḥric n-idles akked t-tira. Aya icud ɣer tsertit n tmurt. Ahat ad-yas wass i-deg tarwa n tmurt yebɣan lxir i-tmurt nsen, ad sbedden lsas illan d win iṣaḥen i-yidles s umata. Di tegnit agi, yal yiwen ixeddem akken yufa, ger cwiṭ d waṭas, asirem yella ɣef tsekla taqbaylit ar yalḥun aṭas, a ttenfali, a ttenerni akka ɣer zdat.

tagra-agi ttmeslayen ɣef tulya n tilbizyunat akked d radyu i wid yebɣan ad seftin deg uḥric agi, tilibzyu tilellit s teqbaylit yewḍed lawan-is ?
Nesla yakan adabu inna-d belli ad-illi tiwwura i-wid yebɣan ad sbedden tilizriyin (télévisions), maca ɣef akken neẓra yakk, ayen d iqqar udabu am « uɣebbar s-allen ». Ayɣerf? Werǧin adabu di lzzayer id-yenna tidet ara yilin d ayen yelhan i-wagdud neɣ i-yidles amaziɣ. Adabu d bu-tkerkas, ala tiqqucaḍ i-yessen, degmi ma yella-d belli tilizriyin ad ilint sɣur udabu, ḥsu belli adabu ilaq ad ibeddel udem, ilaq ad tili tilelli, ilaq iẓarfan n wemdan, ilaq tameṭṭut attesɛu iẓerfan innes am argaz, ilaq tugdudt anida tamsalt n ddin ur ilaq ara a d-tili di tsertit neɣ deg annar n wagdud (espace public), ilaq tamaziɣt ad tilli d tameslayt tunṣibt taɣlnnawt (langue officielle et nationale), ilaq ad tilli tilelli umeslay. Ayen yakk id nniɣ aka, adabu ur yebɣi ara ad yilli ubeddel di liḥala n wagdud. Ihi, di yal tikkelt, adabu isfitriw i-wakken ad isedhu iggad yettargun abeddel n tsertit sɣur wid yeṭṭfen tamurt di tmexneqt, di 1962 ar ass-a. Aṭas idammen i-iguzlen ɣef tilelli ntmurt, maca tagara teffeɣ tirga mxalfa, degmi adabu yellan ar-ass-a, d tikerkas nniḍen id yettawi.
Asirem illa ɣer yilmeẓyen, ma bɣan neɣ zemren ad xedmen kra s-yiman nsen, ur ilaq ara ad arjun adabu. Ihi, wid iẓemren i leqdic agi, asalu yakkan yenǧer, iqqimed kan wid ad isnulfun kra n kra s tmaziɣt neɣ s teqbaylit, d acu ilaq ad yilli s-lsas n tegmat akked s-ttrebga ger iqbayliyen.

Acu-t usirem n Mass Berrichi i yidles Aqabayli ?
Asirem innu d win yakkn medden merra, d win anda idles nneɣ ad iflali, ad inerni, ad iddu akken tedda tegnitn ugdud aqbayli.
Tamuɣli-w d ttin imusnawen nneɣ imeqran, am Lmulud At Mɛammer. Tamuɣli agi,d ttin d-iqqaren belli akken yebɣu iddu lḥal, ad yas wass i-deg agdud-iw ad yawi tilleli innes i wakken ad iddu akken teddun yagduden imeqranen di ddunit, wid isbedden idles nsen, tameslayt nsen, taɣarma nsen, amezruy nsen, ttidiren di talwit ger yagduden nniḍen. Ihi, asirem meqer mačči d kra, i-wakken anaweḍ ɣer-s, yewwid kan i yal yiwen ad ixdem ayen umi yezmer s wudem n tidet, s rẓana mačči s tmerziwt neɣ s umseččew, ilaq ad yili s wuddem n talwit akked tegmat garn-nneɣ akked d imaziɣen d yagduden nniḍen.
Teqqimed temsalt n ttrebgad netta-t i d-lsas n teqbaylit. I wakken iqbayliyen ad ilin d agdud am yagduden n ddunit, ilaq ad nebnu azekka nsen ass-a ɣef ttrebga n-tarwa nsen s teqvaylit. Ma yella yal aqbayli yettmeslay s teqbaylit i-ttarwa-s, ifka-asen idles innes akken yelha, akken ilaq s wudden iressan, iban belli azekka n tarwa nneɣ ad yilli d azekka yelhan. Tasuta uzekka d ttin ara yerran tajmilt, ad ili tgerrez aṭas mačči d ttin ara d-iqqimen tagujilt, win d yussan att-yesegrireb.
Iswi innu s wuddem usnan, anda ma-ddiɣ di ddunit (Europe, Amérique, Asie…), taqbaylit neɣ tamaziɣt s-umata, d ttin id afud-iw.
Ihi, lsas imaziɣen d tamaziɣt s umata, lsas iqbayliyen d taqbaylit.

Ait slimane Hamid

Partager cet article

Repost 0
Published by iflisen - dans Tamazight tatrart
commenter cet article

commentaires

Présentation

  • : La confédération des Iflisen Umellil
  • : Un des objectifs est de reconstituer la grande confédération qui regroupait les 14 aarchs des Iflisen Umellil avant la colonisation française. Le but est de rétablir les liens interrompus et de promouvoir la solidarité inter-arche. Nous visons également à consolider les liens entre la diaspora et leur région d'origine. Réecrire l'histoire des Iflisen et préserver leur patrimoine matériel et immatériel .
  • Contact

Recherche

Liens