Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
14 août 2011 7 14 /08 /août /2011 20:54
Par (DDK)

 

 

Taqarabt,tamettant,  tuẓla deg yirebbi n uglugel ( stagnation), tucga deg uzabuq yettawin ɣer umnar n war tudert, annect-a yakk  ɣer kra n yixfawen  mi  yenfeḍ lebɣi nsen ɣer ugni n uzulal ( l’absurde)   lmut tettuɣal d lmerɣub.  Yettmecruruq yitri-s  s tebrek    yecban tafat tamaɛlalt.  Imir lɣerḍ yessazzalen  iḍarren akken ad nnḍen ɣef miḥlal  yesɛeddayen Nekk   yettwakeblen s yir tuttriwin  deg yimi n yiɣunam  yecban  asteɛfu . Asteɛfu yettili di  yal tikkelt i d as- yenser NeKK i Netta.  Llant teswiɛin   iman  n umdan yettɣanfi  azuzen n tudert.  Iberdan yettawin ɣer wanda yeqṣeḍ wul, di tegnit am tin   ur fkin anzi  i yiberdan  i d-yettarran . Ṛwaḥ  n yiman  yettili mebɣir abran ɣer deffir. Amecwar yerran imyinnigen  n yiman  ttawin ixf nsen  ɣer  beṛṛa n yixf-is, di tilawt yezga-d  d lmehtum.  S lebɣi neɣ mebɣir lebɣi tameddit  tettaf-d iman-is tebḍa di ttnaṣif  .  Di tebḥat n unadi ɣef Nekk , allaɣ yezga yunag  akkin i kra yellan d akkin . Maca,  xas thuǧar tidmi ,  aḍar ameɛdaz   iteddu ansi nniḍen. Rrif n tqarabt, deg lawan  n unadi ɣef  zher yemmuten, ttrusun lexwaṭṭer  ɣer lejruḥ yeɣman di ṣṣura akken ad as-smendgen iḥulfan . Din, yettuɣal  ubeḥri d awal   n widen ur nethedden ama  di tudert ama  di laxert .  Dɣa din, anza ad yessiwel i wanza akken anza ɣef wayeḍ  ad yennulfu uḥiḥa si tjewwaqin n at laxert,   si  lebruǧ deg Iyalluten  gan tilisa i tumert :
Di tmeqbert ḥyan-d lmeytin
Mmuten widak yeḥyan
Гur-sen d tudert tayeḍnin
Ṣṣut-nni i d- yettawin
Anza n tɣaltin
D zzhir n waḍu
Aḍu,…aḍu d-yettsuḍu.(Khatabi Ahmed)
 Nnig wakal ṛṣas ifellu deg yidmaren n wid  yettqazamen  ddel  s yifassen d ilmawen. Nnig n tudert  ijdi n ṣseḥra yettsuɣu i talsa, tisselbi  n Yirebbiten icaxen ɣef tneẓruft. Ddaw n tudert n lmeytin ur ẓrin ma ad sliwlen neɣ ad meǧden. Acku, di yal tagnit, amedyaz yeḥwaǧ innid akked tudert ur nfennu, ṭṭif I s- yessemlal snat n tugniwin yellan d timɣunza: tudert akked  lmut.  Deg wallaɣ  uknif, yessuḥuben ttaɛbegga n cwal yekkren gar yiferdisen n yiman,  tuffirin yettuɣalen d tiyersiwin mcuddent akken ad  qemḍent timadit yettnadin  abeḥri am yislem yettnadin nnefs di tmeqwa n waman :
Segneɣ wid i d-yessiwlen
Cergeɣ gar tebrek d ṭṭlam
Deffir tgelda n yiḍes
Ufiɣ yalci yennedram
Ufiɣ isaffen d times
Imi din reqqen waman
Aṭas n wid yeddan ɣur-s
Ɣer umdan ur d-cuban.  (louni Hocine)
Acku  icerrigen n timadit ugaren widen n uglim, iseggasen n rrehba ǧǧan-d  lumayer  di  tecriḥin n wallaɣ.  Ayen  din  d isuɣan,  d imeṭṭi,  d anuɣni, d tugdi, d faruq,  d inig,  yeǧǧa ixf iɛelleq gar  tudert akked tmettant,  armi yuɣal yettnadi ɣef wayen nniḍen.   Tamettant  mi d- tcebbeḥ  s thuski yettwali-tt wallaɣ, izedwan ddaw  iɣulad  n lwehma , tif tudert. Lmut yeqlen d asummet i wid yeɛyan di tazla ur nemɛin,  i wid  iɣunzan taḍsa ur nellim , i wid umu yecceḍ usirem ɣef teglimt n ndama , ran-tt  d iswi  yifen lmeḥtum n tudert. Ixf ireqqen s tirgit n  tmengaltiyin ( contradictions) icennu, xas ulamma ccna  i d-  yewwi  d win yecban  dker nnig anɛi isuman nɛac:
Ma rriɣ  tama anda tekna
Dɣa mi tekna tekmen
Tekmel texla terna
Tebbebber, tedda akken
Akin daxel i tebna
Ɛemdeɣ ddreɣ s wallen
Di tufra n tufra
Ufiɣ-d iman-iw d tura
Гas ur bɣiɣ tufra ( Hakima Metahri)
Mxabalent  tirga .  Xerben wulman deg uẓeṭṭa. Win irebḥen amur,  di tilawt  yexṣer ɛecrin,  winna yeɣlin  di tidet d netta  i ibedden . ljerya n tudert tbeddel.  S lmut n wa akked wagi  yerbeḥ wayeḍ, s txattart yeglan s uzagzew d uquran  i d- yefruri lɛez  ɣer widen yellan medlulen. Amek ara yethedden  wul imi nnig n wakal ttmirjiḥent temseɛṛaq ur nfennu ?
Briɣ-d seg yiɣallen n tudert
Laxert tegr-d irebbit
Fres allaɣ, bru i ccfayat
Teεdem tuḥsift n tallit
Rrejraj fennu tefna-t
Tezzuzen-iyi ɣer tlalit (Mehdi Samira)
Tamsunt( ljennet) tumes.  Idim yuzlen  ɣef wakal n sḥari yerɛan s waqqar n yir iṭij , yerra ttar deg ucayuḍ n yeẓra yeḥluni n jihanama i d- yesmar ṛṣas n tisselbi imelken imdanen.  Yeḍḥa-d  wul ur tedhin  tayri d iseggasen aya tura yenneẓma  . Di tzgwa jlan yiɣerṣiwen. Tuga yendel wudem-is. Ijeǧǧigen  msefraqen d thuski. Tafsut tesbur amendil n tebrek.  Ttin yidurar  , run yisaffen,  slan i umǧǧed n tyemmatin  , slan i taswin yerɣan deg ukanif n lbaṭel. 
Tewweḍ-d nnuba-s tura
Fhemt-as kra
A widak i as-d-sellen
Ur as-qqaret ma nerṣa
Neɣ ma nečča neswa
Ulac d acu i aɣ-ixuṣṣen
Mačči d lmal i nella
Nebɣa leḥnana
D yimeslayen iẓidanen
Nectaq ad ninni i nebɣa
Nectaq leḥmala
Nectaq nebɣa tayrinwen (touat Katia)
Tisbeddiyin i d- yessebded umdan asmi i d as- yeɛreq lewhi, llant d nneqma i teɣzint. Ṭṭfent nmara  i ṣṣwab.  Necdent-d tučḍa ɣer  lbir n tmurṣad.   Tibuhelt  yecqerwen tamusni tessen i lɛum ddaw lemwaji n wallaɣ, snejlant temlalay.  Tidmi tesbek, temḍerkel ɣef wabbu  yettẓeṭṭilen lmeɛqul.  Teẓleḍ tikti, tenṣel tmusni, yeɛra yiseɣ,  tikerkas gant lmendad  i tizzelgi.  Ixf n umedyaz yezga-d yeɛya, aḥdid  yewweḍ ɣer lmaɛun.
Lɣella n wallaɣ
Temɣer s yinzizen
Nekk seg Rebbi i d-luleɣ
Lmalaykat inu εzizen
Ma d cciṭan ur t-walaɣ
S tẓuri n Rebbi ifazen
Nekk ur d- ttemsaleɣ
Ttaǧǧaɣ kan ad iyi-yezzuzen (Aouchich Mohand)
Tanirin( les anges)  n lhu ččḥent. Ulac  amrar ara yezdin ul ɣer tassa. Tugdi  tekbel imawen.  Nnig n wakal, ddaw n yigenni cwal yesnerna taẓayt  n yigenwan ɣef tuyat n yimdanen.  Tafza  yeẓḍa ḥaruq n yiṭij tulwa, teftutes tuɣal d iɛeqqayen n yijdi yesrifig waḍu n tisselbi ɣer rebɛa n tɣummar n ddunit. Amdan  yessader i wallen-is.  Ayen i d-  yettawḍen d asali, ur yelli d win yessefraḥen:
Di tesga yella yiwen
D agermum aqdim yeḥfa
Ɛacen deg-s yigerfiwen
Din ur telli tafa
D taktabt  taṣlibt d asawen
Tazmert tedda I leḥfa
Tacmat tesεa-d akniwen
Aserqes, fad, lǧifa.( Khatabi Ahmed)
Win inudan  ur yufi, win yufan wis amek akken, taɛejjajt n tlufa tezzerwaɛ tidmi akkin, tebḍa iman ɣef yixf, tefka tamugent i leḥmurga n tmatent  i d- yesmaren anaznaz ines ɣef txelqit. Ayen iḍran d amur,  ayen i d-  iteddun d amur nniḍen:
Yufeg uɣebbar ɣef wakal
Yenwa yufa-d amur-is
Xas akken d takka i yuɣal
Yefreḥ yemlal d tlelli-s
Ziɣemma iɣḍer-it lḥal
Yerra-t- id ɣer lḥebs-is
Yezzi-d alamma d akal
Yukel-it uḍar s ugerz-is ( Hamid)

Ait Slimane Hamid

Partager cet article

Repost 0
Published by iflisen - dans Tamazight tatrart
commenter cet article

commentaires

Présentation

  • : La confédération des Iflisen Umellil
  • : Un des objectifs est de reconstituer la grande confédération qui regroupait les 14 aarchs des Iflisen Umellil avant la colonisation française. Le but est de rétablir les liens interrompus et de promouvoir la solidarité inter-arche. Nous visons également à consolider les liens entre la diaspora et leur région d'origine. Réecrire l'histoire des Iflisen et préserver leur patrimoine matériel et immatériel .
  • Contact

Recherche

Liens